Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die NeBeKa, en van toepassing op onze webshop ergotoponline.nl  (hierna: “Ergotoponline-Nebeka”) doet en op  alle met Ergotoponline-Nebeka gesloten overeenkomsten, daaronder mede verstaan: overeenkomsten op afstand, of geleverde diensten.

2.       Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijk bevestiging door Ergotoponline-Nebeka . Alle andere voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.

3.       In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Koop op Afstand, dan prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde regeling.

Artikel 2 – Definities

1.       In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende definities verstaan:

         a. Koper: Een derde partij die een door Ergotoponline-Nebeka te leveren product, zoals kantoormeubilair en toebehoren, bestelt, heeft besteld of een product door Ergotoponline-Nebeka  geleverd heeft gekregen;

         b. Opdrachtgever: Een derde partij die een door Ergotoponline-Nebeka  geleverde dienst of advies  heeft aangevraagd, heeft ontvangen of daartoe opdracht heeft gegeven.         

Artikel 3 – Aanbiedingen

1.       Alle aanbiedingen van Ergotoponline-Nebeka zijn vrijblijvend.

2.      Het aanbod van Ergotoponline-Nebeka  bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper of Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Ergotoponline-Nebeka gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een globale weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ergotoponline-Nebeka niet.

3.       Als de Koper of Opdrachtgever in het kader van door Ergotoponline-Nebeka  te leveren diensten informatie verstrekt aan Ergotoponline-Nebeka  dan mag Ergotoponline-Nebeka  uitgaan van de juistheid hiervan en zijn aanbieding daarop baseren.

 

Artikel 4 – Overeenkomsten

1.       De overeenkomst tussen Ergotoponline-Nebeka en Koper of Opdrachtgever komt tot stand op de dag dat Koper of Opdrachtgever het aanbod van  Ergotoponline-Nebeka heeft aanvaard. Dit houdt in dat beide partijen de overeenkomst of de aanbieding voor akkoord moeten hebben ondertekend.

2.       Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Ergotoponline-Nebeka binden  Ergotoponline-Nebeka alleen indien en voorzover deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3.     Ergotoponline-Nebeka  mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

4.     Ergotoponline-Nebeka is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of fouten van door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 5 – Prijzen

1.       Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en inclusief normale verpakkingskosten.

2.       Tenzij anders overeengekomen wordt voor bestellingen in Nederland op het vaste land met een netto waarde van minder dan € 350,00 een bijdrage in de bestellingkosten doorberekend. Leveringen in België vinden plaats bij bestellingen vanaf € 500,00, te vermeerderen met een bijdrage in de bestellingkosten. Voor andere landen geldt levering af magazijn.

3.       In geval van levering en/of montage buiten de normale werkuren (maandag tot en met vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur) wordt op het normale uurtarief een nader overeen te komen toeslag berekend.

4.       Reparatie- en montagewerkzaamheden die buiten de garantie zoals omschreven in artikel 12 vallen zijn de op dat moment geldende reparatie- en montagetarieven verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is, dan wel op verzoek van Koper niet wordt uitgevoerd, is Koper onderzoeks- en/of administratiekosten verschuldigd.

5.      Ergotoponline-Nebeka  is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf van Koper of Opdrachtgever te verlangen.

6.       Ergotoponline-Nebeka heeft de bevoegdheid om eventueel meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen bij Koper of Opdrachtgever. Voor meerwerk zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

7.       Betalingen door Koper dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

8.       Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper of Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Ergotoponline-Nebeka een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Koper of Opdrachtgever niet binnen de door Ergotoponline-Nebeka gestelde termijn aan het verzoek tot zekerheidsstelling voldoet, raakt hij direct in verzuim. Ergotoponline-Nebeka heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper of Opdrachtgever te verhalen.

 

 

Artikel 6 – Uitvoering opdracht

1.       Alle door Ergotoponline-Nebeka  te leveren diensten en adviezen worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis.

2.       Ergotoponline-Nebeka kan, naar eigen inzicht, zijn adviezen zowel mondeling als schriftelijk verstrekken.

3.        Ergotoponline-Nebeka zal bij de uitvoering van opdrachten van de Opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht    nemen. Ergotoponline-Nebeka zal naar beste vermogen met de belangen van de Opdrachtgever rekening houden.

 

Artikel 7 – Levering

1.       De leveringstermijn wordt in de overeenkomst vastgelegd.

2.       De overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

3.       De levertijd gaat in op de datum waarop de overeenkomst conform artikel 4 tot stand is gekomen, tenzij in de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

4.       Levering vindt plaats tot achter de eerste deur van het door Koper aangewezen perceel, zonder montage, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd, zijn voor rekening van Koper.

5.    Indien door een aan Ergotoponline-Nebeka  toe te rekenen fout een verkeerd product wordt geleverd, dan zal Ergotoponline-Nebeka dit product kosteloos vervangen.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1.       Onverminderd het gestelde in artikel 6 en artikel 7 van deze voorwaarden, gaat de eigendom van het product eerst over op Koper wanneer al het door Koper aan Ergotoponline-Nebeka  uit hoofde van (eerdere) leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten, volledig aan  Ergotoponline-Nebekazijn voldaan.

2.       Koper is verplicht om  Ergotoponline-Nebeka ongehinderd en op elk gewenst moment toegang tot het product te verlenen. Koper zal aan Ergotoponline-Nebeka  alle medewerking verlenen teneinde Ergotoponline-Nebeka in de gelegenheid te stellen het in het vorige lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

3.       Koper dient een eventueel eigendomsvoorbehoud van een (derde) leverancier van een product te eerbiedigen.

 

Artikel 9 – Risico-overgang

1.       Het risico voor alle directe en indirecte schade, die door of aan het product mocht ontstaan, gaat over op Koper bij levering, doch uiterlijk op het moment dat het product door de vervoerder/ Ergotoponline-Nebekabij Koper wordt gelost/afgeleverd.

2.       Indien Koper, na schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim blijft met de afname

van het product, zal Ergotoponline-Nebeka gerechtigd zijn om de kosten van opslag van het product aan Koper in rekening te brengen.

 

Artikel 10 – Reparatie en montage

1.       Montage- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe door Koper. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden slechts uitgevoerd na voorafgaand aan Verkoper door Koper toegezonden informatie. Koper staat in voor de juistheid van deze informatie.

2.       Het staat Ergotoponline-Nebeka  vrij om naar eigen inzicht derden in te schakelen ten behoeve van montage- of reparatiewerkzaamheden.

 

Artikel 11 –  Betaling

1.       Betaling door Koper of Opdrachtgever dient zonder verrekening of aftrek plaats te vinden op een door Ergotoponline-Nebeka aan te wijzen bankrekening onder vermelding van de door Ergotoponline-Nebeka  verstrekte referentie.

2.       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

3.       Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Koper of Opdrachtgever per direct rente verschuldigd aan Ergotoponline-Nebeka, groot 1% per maand. Daarnaast is Koper of Opdrachtgever aan Ergotoponline-Nebeka alle in dat kader gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15 % van de verschuldigde bedragen.

4.       Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Koper heeft gekozen voor elektronische betaling, dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.

5.       Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of klachten over de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Koper of Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 12 – Garantie

1.       Ergotoponline-Nebeka staat in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product.

2.       Ergotoponline-Nebeka garandeert de door hem verkochte producten indien en voor zover zijn leverancier jegens Ergotoponline-Nebeka tot garantie gehouden is.

3.       Alle overige garantie is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.       Terzake van door Ergotoponline-Nebeka  geleverde diensten, adviezen of trainingen wordt geen garantie verstrekt.

 

Artikel 13 – Ontbinding

1.       Ergotoponline-Nebeka heeft het recht de overeenkomst met Koper of Opdrachtgever buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:

a. Koper of Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

b. beslag op zaken of vorderingen van Koper of Opdrachtgever wordt gelegd;

c. Koper of Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d. Koper of Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

2.       Indien een geval zoals omschreven in lid 1 zich voordoet zijn de openstaande vorderingen van Ergotoponline-Nebeka op Koper of Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.       Het bovenstaande laat de wettelijke gronden voor ontbinding door Ergotoponline-Nebeka  onverlet.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1.       Ergotoponline-Nebeka aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de door hem geleverde producten enkel voor de schade die Koper heeft geleden indien Ergotoponline-Nebeka zijn verplichtingen uit de met Koper gesloten overeenkomst niet is nagekomen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door zijn verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

2.                Met betrekking tot door Ergotoponline-Nebeka geleverde diensten, adviezen, trainingen en soortgelijke werkzaamheden, aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid voor de door Opdrachtgever geleden schade indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ergotoponline-Nebeka en indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door zijn verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

3.       Ergotoponline-Nebeka is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4.       Indien de verzekeraar van Ergotoponline-Nebeka om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Ergotoponline-Nebeka  beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,00.

5.       In geval van onwettig handelen door Ergotoponline-Nebeka of haar ondergeschikte is  Ergotoponline-Nebeka enkel aansprakelijk voor schade ten gevolge van overlijden of lichamelijk letsel tot een maximum van het door de verzekeraar uit te keren bedrag.

6.       Ergotoponline-Nebeka is niet aansprakelijk wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien Ergotoponline-Nebeka gebruik maakt van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

7.      Ergotoponline-Nebeka  is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht aan zijn zijde. Van overmacht aan de zijde van Ergotoponline-Nebeka is onder andere sprake in geval van staking bij  Ergotoponline-Nebeka of zijn toeleveranciers, een algemeen tekort aan vereiste grondstoffen en andere zaken of diensten benodigd voor een correcte uitvoering van de overeengekomen afspraken, natuurrampen, oorlogen, terrorisme, oproer, brand in of overstroming van haar kantoor/bedrijfsterrein c.q. andere oorzaken die levering door Ergotoponline-Nebeka onmogelijk maken. 

Artikel 15 – IE Rechten

1.       Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op beschrijvingen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, offertes, adviezen, alsmede de informatie die hieraan ten grondslag ligt, zijn en blijven exclusief eigendom van Ergotoponline-Nebeka, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

2.       Opdrachtgever of Koper mag de in lid 1 genoemde documenten niet kopiëren, gebruiken, tonen, beschikbaar stellen of op andere wijze verschaffen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ergotoponline-Nebeka.

3.       Ergotoponline-Nebeka heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Koper of Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

4.       Indien Koper of Opdrachtgever handelt in strijd met een van de bepalingen in dit artikel, is hij een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000,00 per overtreding aan Ergotoponline-Nebeka verschuldigd. Deze boete doet niets af aan enig (wettelijk) recht op schadevergoeding van Ergotoponline-Nebeka, als gevolg van overtreding van dit artikel door Koper of Opdrachtgever. 

Artikel 16 – Publiciteit

1.     Ergotoponline-Nebeka   is bevoegd om, na afronding van de overeenkomst en de eventuele transactie, de door hem voor Opdrachtgever geleverde diensten, aan het publiek of derden bekend te maken, tenzij Opdrachtgever hiertegen voor het einde van de overeenkomst schriftelijk zijn bezwaar aan Ergotoponline-Nebeka heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 17 – Recht en forumkeuze

1.       Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Ergotoponline-Nebeka  en Koper of Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen die voortvloeien uit met Ergotoponline-Nebeka gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter te Breda.